Make your own free website on Tripod.com

หมากรุกคอมพิวเตอร์

ขุนเพียงตัวเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น การนับศักดิ์หมาก จะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อนำจำนวนหมากทุกตัวบนกระดานมารวมกันจะมีหมากอยู่ ๕ ตัว เมื่อฝ่ายหนีเริ่มเดินจะไม่นับ ๑ ตรงนี้แตกต่างจากการนับศักดิ์กระดานเพราะจะ เริ่ม นับ ๖  ทันที คือนับต่อจากจำนวนหมากทั้งหมดที่ มีอยู่ บน กระดาน ในที่นี้ มีการนับศักดิ์เรือ ซึ่งเรือมีศักดิ์การนับ ๑๖เมื่อเริ่มนับที่ ๖ เท่ากับว่าฝ่ายไล่ มีโอกาสไล่ได้เพียง๑๐ ครั้ง ก็จะครบ ๑๖ หากไล่ไปครบ ๑๖ ครั้งแล้ว ฝ่ายหนียังหนีต่อไปได้ ก็ต้องถือว่าเสมอกัน ศักดิ์หรืออาวุโสของหมาก   มีกติกากำหนดไว้ ดังนี้.- 
        
๑. เรือ      ๑ ลำ        มีศักดิ์การไล่     ๑๖    ครั้ง
         ๒. ม้า     ๑ ตัว                   "               ๖๔     ครั้ง
         ๓. โคน   ๑ ตัว                   "               ๔๔     ครั้ง
         ๔. เม็ด และเบี้ยหงาย       "               ๖๔     ครั้ง 

        
กติกาหาร ๒
ในการนับศักดิ์ของหมากลำดับ
 ที่ ๑ - ๓ นั้น หากหมากตัวที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ ในการไล่ครั้งนั้น ๆ ยังอยู่ครบทั้ง ๒ ตัว ศักดิ์ในการนับ ก็จะลดทอนลงครึ่งหนึ่ง เช่น เรือ ๑ ลำ มีศักดิ์ ๑๖ ถ้ายังอยู่ครบทั้ง ๒ ลำ ศักดิ์การนับก็จะเหลือเพียง ๘ เท่านั้น           ส่วนหมากลำดับที่ ๔ คือเม็ดซึ่งมีเพียง ๑ ตัว และ เบี้ยหงายจะมีรวมกันทั้งหมดกี่ตัวก็ตาม ก็คงนับ ๖๔
 ครั้งเสมอ

Back     1  2  3   4    Next

          หน้าแรก    ตัวหมากรุก       พื้นฐาน      กติกา        หมากรุกคอม      เว็บผู้จัดทำ